Co w Zamościu i okolicy?
 • *

   

  Zamość-Aktualności


  Lokalny Kalendarz Wydarzeń


   Wiadomości Zamość


   Wiadomości Zamość


   Wiadomości Zamość 


   SPOŁECZNOŚĆ


  Facebook Wspólny Zamość Stowarzyszenie

  Facebook Wspólny Zamość

Wizyty
Dziś: 23Wszystkie: 989

Zarząd

 • Anna Przytuła - Prezeska
  Anna Przytuła - Prezeska
 • Adam Kot - Wiceprezes
  Adam Kot - Wiceprezes
 • Zbigniew Figura - Skarbnik
  Zbigniew Figura - Skarbnik

          Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 

Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g. zwoływanie Walnego Zebrania,

h. ustalanie wysokości składek członkowskich. 

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia Wspólny Zamość kadencji 2014-2018

 

 • Zbigniew Figura - Prezes
  Zbigniew Figura - Prezes
 • Jacek Podkościelny - Wiceprezes
  Jacek Podkościelny - Wiceprezes
 • Artur Suski - Skarbnik
  Artur Suski - Skarbnik
 • Barbara Poździk - Członkini
  Barbara Poździk - Członkini
 • Winicjusz Borowski - Członek
  Winicjusz Borowski - Członek