Co w Zamościu i okolicy?
 • *

   

  Zamość-Aktualności


  Lokalny Kalendarz Wydarzeń


   Wiadomości Zamość


   Wiadomości Zamość


   Wiadomości Zamość 


   SPOŁECZNOŚĆ


  Facebook Wspólny Zamość Stowarzyszenie

  Facebook Wspólny Zamość

Wizyty
Dziś: 20Wszystkie: 986

Statut

    Statut Stowarzyszenia Wspólny Zamość

 

 

                    Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Wspólny Zamość, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zamość.

§ 3

1. Terenem działaniaStowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 7

Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracja społeczna, w tym w szczególności:

1. Wszechstronne działanie na rzecz rozwoju kulturalnego, oświatowego, naukowego i socjalnego.

2. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym działania na rzecz: dzieci, kobiet, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, imigrantów, mniejszości narodowych.

3. Działania na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym także edukacji europejskiej.

4. Wspieranie dobroczynności, działania charytatywne i humanitarne.

5. Propagowanie kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, wszechstronnej rekreacji oraz alternatywnego stylu życia wolnego od używek.

6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

7. Propagowanie postaw tolerancji wobec innych kultur, religii, narodowości, orientacji seksualnych, zwalczanie postaw rasistowskich i szowinistycznych.

8. Działanie na rzecz pokoju i praw człowieka.

9. Działania na rzecz  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, różnorodności kulturowej w szczególności wspieranie niekomercyjnych przejawów kultury i sztuki.

10. Działanie na rzecz budowy i umacniania społeczeństwa obywatelskiego.

11. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

12. Działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

13. Działanie na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

14. Działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

15. Działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

16. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

17. Promocja i organizacja wolontariatu.

18. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz samoorganizację obywateli.

19. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

§ 8

1.   Stowarzyszenie realizuje swoje cele, w ramach działalności statutowej nieodpłatnie i odpłatnie,  poprzez:

a.    współdziałanie z organami administracji samorządowej, rządowej, instytucjami oraz organizacjami społecznymi,

b.    współpracę z organizacjami, podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi w kraju i za granicą,

c.    tworzenie lokalnych programów rozwoju oraz modernizację i wyposażenie obiektów pełniących funkcje oświatowo-wychowawcze, kulturalne, rekreacyjne i sportowe itp.,

d.   organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych,

e.    propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,

f.     organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,

g.    organizowanie imprez kulturalnych,

h.    wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,

i.      fundowanie stypendiów,

j.      pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

 

2.      Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

3.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego a dochód z niej przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

4.      O podjęciu działalności gospodarczej i o jej zakresie oraz o podjęciu odpłatnej działalności statutowej i jej zakresie decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 

§ 9

1.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2.  Stowarzyszenie posiada członków:

a.   zwyczajnych,

b.   wspierających,

c.   honorowych.

 

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację i rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

§ 11

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

 

§ 12

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

 

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a.   biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b.   korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c.    udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d.  zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 14

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a.   brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,

b.   uczestniczenia w walnych zebraniach członków,

c.   przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d.  regularnego opłacania składek.

 

§ 15

1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

3. O ile Stowarzyszenie posiada statut Organizacji Pożytku Publicznego, członek wspierający będący osobą fizyczną zobowiązany jest do wpłacania na rzecz Stowarzyszenia części naliczonego podatku w wysokości określonej w odpowiednich przepisach w sposób umożliwiający późniejszą weryfikację tej wpłaty.

4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd:

- z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,

- z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

- ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.

c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

a. Walne Zebranie Członków,

b. Zarząd,

c. Komisja Rewizyjna.

 

§ 18

1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

 

§ 20

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

Walne Zebranie Członków

 

§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.

4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy,

b. na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,

c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a.   określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b.   uchwalanie zmian statutu,

c.   wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d.  udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e.   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

f.    rozpatrywanie odwołania od uchwał Zarządu,

g.   podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

h.   podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i.     podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

Zarząd

 

§ 23

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, a także reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

 

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g. zwoływanie Walnego Zebrania,

h. ustalanie wysokości składek członkowskich.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 25

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

 

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,

d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,

e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka Zarządu,

f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 27

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a. składki członkowskie,

b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej,

c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

Sposób reprezentacji

 

§ 28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 30

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu 17 grudnia 2014 r.

Podpisano:

 

 Zamość, dn. 17.12.2014 r.